دسته بندی محصولات

تقویم آموزشی برگ سیستم

دوره های آموزشی برگ سیستم پویا بر اساس تقویم آموزشی


عنوان دوره تاریخ و ساعت برگزاری مخاطب نرم افزار
وبینار گزارش سازی در نرم افزار (بخش اول) 1399/02/15 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار گزارش سازی در نرم افزار (بخش دوم) 1399/02/22 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار مدیریت دارایی ثابت (بخش اول) 1399/02/29 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار اعتبارات حساب های دریافتنی / پرداختنی 1399/03/19 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار چک های بانکی 1399/03/26 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار مدیریت درخواست 1399/04/02 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار طراحی فرم و تغییرات در ماژول 1399/04/09 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار کمپین های فروش و توزیع 1399/04/23 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار اطلاعات پایه فروش و توزیع (بازاریاب های فروش) 1399/05/13 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار دستورات توزیع 1399/05/27 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار شماره گذاری برگه ها 1399/06/10 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار دسترسی کاربران 1399/06/24 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار تعریف سیاست فروش در برگ پوز بخش (اول) 1399/07/07 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار تعریف سیاست فروش در برگ پوز (بخش دوم) 1399/07/21 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینارآلارم مالی 1399/08/05 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار ردیابی کاربران و برگه ها 1399/08/19 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار صورت سود و زیان 1399/09/10 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار ساختار ذخیره سازی اطلاعات تایگر 1399/10/01 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینارعملیات ویژه مواد 1399/10/15 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار تراکنشها و گزارشات مدیریت مواد 1399/10/29 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار تسعیر ارز 1399/11/13 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار نرم افزار برگ پلاس 1399/11/27 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبیناربررسی چند Case study در نرم افزار Logo mind insight 1399/12/25 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار اطلاعات پایه مدیریت مواد 1400/02/13 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار تنظیمات حقوق در برگ پی 1400/02/27 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار گزارش سازی مقدماتی (بخش اول) 1400/03/10 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار گزارش سازی مقدماتی(بخش دوم) 1400/03/24 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار پارامترهای سیستم (بخش اول) 1400/04/07 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار دسترسی کاربران 1400/04/21 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار سفارشی سازی صفحات و فرم ها 1400/05/04 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار قرارداد فردی و گروهی برای پرسنل 1400/06/15 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار کمپین های خرید/ فروش 1400/06/29 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP
وبینار محاسبه حقوق و معوقه حقوق 1400/08/10 - 14:00 الی 15:00 همه کاربران همه نرم افزار های ERP