دسته بندی محصولات

نرم افزار های جانبی

در دنیای پیشرفت تکنولوژی تمامی سازمان ها به سمت سیستماتیک شدن سوق پیدا کرده اند. از آنجایی که به کمک نرم افزار ERP هسته مرکزی یک سازمان برنامه ریزی و مدیریت می شود، راهکارهای موازی یا همان نرم افزارهای جانبی برای برطرف نمودن سایر نیازهای یک مجموعه پیش بینی شده اند. برخی از نرم افزارهای جانبی بنا بر نیاز مشترک سازمان ها از پیش نوشته شده اند و آماده استفاده هستند و برخی دیگر نیز به صورت اختصاصی برای نیاز خاص یک مجموعه نوشته می شوند.

شاخه های این طبقه بندی